Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 811/2017, z dnia 05.05.2017r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 811/2017 r. (224 kB)
Zasady wydzierżawianie (157 kB)
Minimalne stawki czynszu dzierżawnego (395 kB)
Wzór umowy - dzierżawy (339 kB)
Umowa - szkic (73 kB)
Umowa - protokół zdawczo-odbiorczy (252 kB)
Umowa - oświadczenia (268 kB)
Wniosek o dzierżawę nieruchomości (341 kB)
Oświadczenie (396 kB)
Podział na strefy - Opis (201 kB)
Podział na strefy - Mapa (438 kB)


Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. Paryska 19/21dz. ew. Nr 229, obręb 3-01-12,
KW WA6M/00218111/1
16,00 m2 częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy16,00 m2 grunt pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnychul. Paryska 19/21
Al. J. Waszyngtona 140dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03
KW WA6M/00395263/5
14,00 m2 Zabudowana przy ul. Kirasjerów 10Aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Część altany śmietnikowej wraz z terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
WYKAZ NR 243/2017
ul. Darłowska 1Adz. ew. nr 171/1
obręb 3-05-13
KW WA6M/00442950/3
8 m2 zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej - funkcja mieszkaniowo-usługowataras przyległy do lokalu mieszkalnegodzierżawa na czas
oznaczony - 3 lata
6,58 zł/m2 miesięcznie
+ 23% VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnychWYKAZ NR 261/2017
ul. Pustelnicka 28dz. ew. nr 4/9, obręb 3-05-09,
KW WA6M/00385459/3
36,50 m2 niezabudowanatereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usługmiejsca postojowe dla samochodów oczekujących na punkt konsultacyjny przyjmowania pojazdów do naprawydzierżawa na czas oznaczony4,69 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
297/2017
ul. Zaliwskiego 21dz. ew. nr 103/2, obręb 3-04-13,
KW WA6M/00155701/4
2,25 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegowarstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,20 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
294/2017
ul. Francuska 50dz. ew. nr 97/1, obręb 3-01-04, KW WA6M/00424149/3 11,96 m2częściowo zabudowana garażem przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania obszaru Saskiej Kępy– przeznaczenie: mieszkalnictwo i usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnymteren pod garażdzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat4,25 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażemdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
293/2017
ul. Wał Miedzeszyński 868dz.ew.nr 4, obręb 3-01-07
(KW WA6M/00317001/1)
17,50 m2 teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową funkcja mieszkaniowa 17,50 m? grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług291/2017
ul. Waszyngtona 71/73dz. ew. 84/7 obręb 3-05-01
KW WA6M/00436115/3
14,20 m2 zabudowanafunkcja mieszkaniowaaltana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
290/2017
ul. Rozłucka 3Adz. ew. nr 20–32, obręb 3–05–11,
KWWA6M/00303277/5, KW WA6M/00303278/2
KWWA6M/00303279/9, KW WA6M/00303280/9
KWWA6M/00303281/6, KW WA6M/00303282/3
KWWA6M/00303283/0, KW WA6M/00303284/7
KWWA6M/00303276/8, KW WA6M/00303285/4
KWWA6M/00303286/1, KW WA6M/00303287/8
KWWA6M/00303288/5
266 m2 zabudowana garażamiprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod garażedzierżawa na czas oznaczony – do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych289/2017
Siennicka 22dz. ew. nr 70/2
obręb 3–04–06
KW WA6M/00316769/5
38 m224 m2 – grunt zabudowany garażem
14 m2 – grunt stanowiący drogę dojazdową
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejteren pod garażem i drogą dojazdową do garażu (tzw. plac manewrowy)dzierżawa na czas oznaczony – do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT
1,12 zł/m2 + 23 % VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych288/2017
ul. Osowska 73/79dz. ew. nr 28/1, obręb 3-04-08
KW WA6M/00214093/0
27,50 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod altaną śmietnikową oraz teren niezbędny do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
287/2017
ul. Jarocińska 29dz. ew. nr 113/1, obręb 3-05-09,
KW WA6M/00048920/2
31,25 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej (c4.3M – funkcja mieszkaniowa)miejsce postojowe dla samochodu osobowego (garaż) wraz z terenem manewrowymdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata3,34 zł/m2 + 23 % VAT - garaż
1,12 zł/m2 + 23 % VAT - teren manewrowy
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
286/2017
ul. Siennicka 32dz.ew.nr 6/4, 6/6, 6/761 m2zabudowana garażamiteren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejteren pod garażedzierżawa na czas określony - do trzech lat3,34 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych285/2017
ul. Siennicka 42dz. ew. nr 8, obręb 3-04-01, KW WA6M/00323052/8109,95 m2częściowo zabudowana garażamiaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod garażedzierżawa na czas określony - do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażemdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych284/2017
ul. Kobielska 85
dz. ew. nr 62, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00316770/5

3,60 m2

zabudowana warstwą docieplenia

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I (obszar oznaczony na rysunku planu symbolem A2.1MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3 planu)

Docieplenie budynku styropianem
o grubości 0,15 m 24,00 m

dzierżawa na czas oznaczony

1,22 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
283/2017
ul. Styki 1dz. ew. nr 157, obręb 3-01-09, KW WA6M/00228071/1149,00 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoobszaru Saskiej Kępy - tereny mieszkaniowe144,50 m2 - podwórko przyległe do nieruchomości, 4,50 m2 - grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23% VAT - zajetego gruntu podwórka
0,10 zł/m2 + 23% VAT - grunt pod altanę śmietnikową
do dnia 10 kazdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych282/2017
ul. Zaliwskiego 19dz. ew. nr 104, obręb 3-04-13,
KW WA6M/00394715/2
2,24 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegowarstwa ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony1,20 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
281/2017
ul. Sulejkowska 45dz. ew. nr 12, obręb 3-05-15, KW WA6M/00157862/420 m2niezabudowanafunkcja mieszkaniowazaplecze magazynowedzierżawa na czas oznaczony6,00zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 kazdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych280/2017
ul. Francuska 3Adz. ew. nr 129, obreb 3-01-08, KW WA6M/00396785/71,25 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygrunt pod pojemniki do gromadzenia odpadów stałychdzierzawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 kazdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaxnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych279/2017
ul. Nasielska 15dz.ew.nr 24, obręb nr 3-04-04, KW WA6M/00213021/815 m2zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony - do trzech lat0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych278/2017
ul. Francuska 50dz. ew. nr 97/2 obręb 3-01-04 KW WA6M/00462968/8 10,23 m2 zabudowana teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowo-usługowa altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych277/2017
ul. Londyńska 30dz.ew.nr 141/3, obręb 3-01-05 (KW WA6M/00351611/0)7,24 m2 teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową funkcja mieszkaniowa 7,24 m? grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych276/2017
ul. Londyńska 32dz.ew.nr 141/3, obręb 3-01-05 (KW WA6M/00351611/0)7,24 m2 teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową funkcja mieszkaniowa 7,24 m? grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych275 /2017
ul. Targowa 7dz. ew. nr 3, obręb 3-01-01, KW WA6M/00204920/4 96 m2 zabudowana aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego - E1; e1.1U(MW) - tereny usług z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnejobiekt handlowydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata20,83 zł/m2 + 23 % VATTermin wnoszenia opłat do dnia 10 każdego miesiącaWarunki zmiany wysokości opłat każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych263/2017
ul. Kinowa 8
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

160,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren zieleni

dzierżawa na czas oznaczony

0,30 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
262/2017
ul. Lubinieckadz. ew. nr 137/15 i 137/16, obręb 3-04-12,
KW WA6M/00110081/4,KW WA6M00407246/8
grunt o pow. 20 m2 zabudowany garażem
grunt o pow. 11 m2 stanowiący drogę dojazdową do garażu
częściowo zabudowana garażem
częściowo niezabudowana – droga dojazdowa
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego– tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej teren pod garaż wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażem
1,12 zł/m2 + 23 % VAT – droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych260/2017
ul. Garwolińska róg Szklanych Domówdz. ew. nr 28, obręb 3-04-04,
KW WA6M/00324521/4
1018,5 m2częściowo zabudowana garażami przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod garażedzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażemdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych259/2017
ul. Peszteńska 3dz. ew. nr 32/1, obręb 3-01-10, KW WA6M/00316449/6 23,75 m2teren zabudowany altaną śmietnikowąfunkcja mieszkaniowagrunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych258/2017
ul. Zwycięzców 3/5dz. ew. nr 26, obręb 3-01-08, KW WA6M/00217250/016,65 m2zabudowanafunkcja mieszkaniowagrunt pod altaną smietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych257/2017
ul. Międzynarodowa 43
dz.ew.nr 89, obręb 3-01-10 (KW WA6M/00395059/2)

19,79 m2


teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową

funkcja mieszkaniowa

19,79 m² grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
256/2017
ul. Rębkowska 1dz. ew. nr 70/3, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00336531/4
26 m2 - grunt zabudowany garażami
25 m2 - grunt stanowiący dr. dojazdową
zabudowana garażem,
niezabudowana - droga dojazdowa
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej teren pod garaż wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażem
1,12 zł/m2 + 23 % VAT – droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
255/2017
ul. Żółkiewskiego 17dz. ew. nr 103, obręb 3-04-10,
KW WA6M/00372236/0
18 m2częściowo zabudowana garażem przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod garażdzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażemdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
254/2017
ul. Rozłucka róg Walewskiejdz. ew. nr 38-47, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395266/6, KW WA6M/00395267/3
KW WA6M/00395273/8, KW WA6M/00395272/1
KW WA6M/00395271/4, KW WA6M/00395270/7
KW WA6M/00395269/7, KW WA6M/00395274/5
KW WA6M/00395268/0, KW WA6M/00395265/9
198,87 m2 - grunt zabudowany garażami
110,13 m2 - grunt stanowiący dr. dojazdową
zabudowana garażami,
niezabudowana - droga dojazdowa
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod garaż wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażem
1,12 zł/m2 + 23 % VAT – droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
253/2017
ul. Kordeckiego 60dz. ew. nr 28/4-28/21, oraz 28/2 obręb 3-04-08,
KW WA6M/00385440/7, KW WA6M/00385439/7
KW WA6M/00385438/0, KW WA6M/00385437/3
KW WA6M/00385436/6, KW WA6M/00385435/9
KW WA6M/00385434/2, KW WA6M/00385433/5
KW WA6M/00385432/8, KW WA6M/00385431/1
KW WA6M/00385430/4, KW WA6M/00385429/4
KW WA6M/00385428/7, KW WA6M/00385433/5
KW WA6M/00385426/3, KW WA6M/00385425/6
KW WA6M/00385424/9, KW WA6M/00385423/2
oraz KW WA6M/00385442/1
390,00 m2 - grunt zabudowany garażami
370,44 m2 - grunt stanowiący dr. dojazdową
zabudowana garażami,
niezabudowana - droga dojazdowa
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoteren pod garaż wraz z drogą dojazdowądzierżawa na czas oznaczony- do trzech lat3,34 zł/m2 + 23 % VAT – teren zabudowany garażem
1,12 zł/m2 + 23 % VAT – droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
252/2017
ul. Francuska 3Adz. ew. nr 131, obręb 3-01-08,
KW WA6M/00396785
56,00 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygrunt na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnejdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
251/2017
ul. Kutnowska 18dz. ew. nr 78, obręb 3-05-13 KW WA6M/00395419/4 220 m2 niezabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej, przeznaczenie: tereny mieszkaniowe ogródek przydomowydzierżawa na czas oznaczony0,70 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych250/2017
ul. Międzyborska 62dz. ew. 66, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395590/610,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony- 3 lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych249/2017
ul. Niekłańska 38dz. ew. nr 154, obręb 3-01-05, KW WA6M/00394946/0 7,98 m2 niezabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oświaty oraz usług zdrowia i opieki społecznej warstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,20 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych248/2017
Al. Waszyngtona 14adz. ew. nr 6, obręb 3-01-05 (KW WA6M/00437564/2)215,00 m2niezabudowanafunkcja mieszkaniowa 212,00 m2 podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
3,00 m² miejsce składowania odpadów bytowych
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT
0,10 zł/m² zajętego gruntu pod pojemniki na odpady + VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych247/2017
ul. Berezyńska 34dz. ew. nr 102, obręb 3-01-04, KW WA6M/00216985/4 629,75 m2 częściowo zabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, tereny mieszkaniowe oraz usług oświaty 616,06 m2 - podwórko przyległe do nieruchomości; 13,69 m2 - grunt pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23% VAT - zajętego gruntu podwórka; 0,10 zł/m2 +23% VAT - zajętego gruntu pod altanę śmietnikowądo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych246/2017
Garibaldiego 7
dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03
KW WA6M/00395263/5

14,00 m2

Zabudowana przy ul. Kirasjerów 10

Aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Część altany śmietnikowej wraz z terenem do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
245/2017
Al. J. Waszyngtona 138dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03
KW WA6M/00395263/5
12,00 m2 Zabudowana przy ul. Kirasjerów 10 Aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Część altany śmietnikowej wraz z terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
244/2017
al. J. Waszyngtona 142dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/5 10,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część altany śmietnikowej wraz z terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na 3 lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu den towarów i usług konsumpcyjnych244/2017
ul. Wandy 8Adz. ew. nr 30/1, obręb 3-01-13, KW WA6M/00206762/2 13,91 m2 zabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - tereny zabudowy mieszkaniowej część altany śmietnikowej z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych242/2017
ul. Brukselska 46 Adz. ew. nr 14/3, obręb 3-01-16, KW WA6M/00205589/810,83 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, tereny zabudowy mieszkaniowejczęść altany śmietnikowej z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych241/2017
ul. Modrzewiowa 3dz. ew. 84/7, obręb 3-05-01, KW WA6M/00436115/3 9,30 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część altany śmietnikowej wraz z terenem niezbędnym do obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych240/2017
ul. Francuska 11adz. ew. nr 101, obręb 3-01-08, KW WA6M/00397163/8 15,20 m2 zabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, tereny mieszkaniowealtana smietnikowa z terenem niezbędnym do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych239/2017
ul. Międzyborska 57/65dz. ew. 67, obręb 3-05-11, KW WA6M/00408274/0 13,00 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren pod altanę śmietnikową wraz z terenem niezbędnym do obsługi oraz teren przeznaczony na odpady gabarytowedzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych238/2017
ul. Francuska 15dz. ew. nr 126, obręb 3-01-07 KW WA6M/00462580/4 859,00 m2częściowo zabudowana teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowa grunt na rzecz wspólnoty mieszkaniowej pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej oraz altana śmietnikowadzierżawa na czas oznaczony - trzy lata0,01 zł/m2 + 23% VAT - grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej; 0,10 zł/m2 + 23% VAT - altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych237/2017
ul. Międzynarodowa 43dz. ew. nr 89, obręb 3-01-10,
KW WA6M/00395059/2
10 m2 niezabudowanatereny mieszkaniowe wraz z usługami nieuciążliwymi o charakterze lokalnymkontener magazynowydzierżawa na czas oznaczony7,00 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych236/2017
ul. Berezyńska 32dz. ew. nr 106, obręb 3-01-04, KW WA6M/00214203/5 542,72 m2częściowo zabudowana przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług oświaty podwórko przyległe do budynkudzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług235/2017
ul. Francuska 34
dz. ew. nr 122, obręb 3-01-04,
KW WA6M/00206374/5

10,32 m2

zabudowana

aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

altana śmietnikowa z terenem niezbędnym do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
234/2017
ul. Ostrobramska 104
dz. ew. nr 107/1, obręb 3-05-14, KW WA6M/00386256/7

9,04 m2


niezabudowana


przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej (obszar oznaczony na rysunku planu symbolem b2.2 MW/U- teren zabudowy wielorodzinnej i zabudowy usługowej)


Docieplenie budynku styropianem o grubości 0,15 m na długości 60,28 m


dzierżawa na czas oznaczony


1,20 zł/m2 + 23 % VAT


do dnia 10 każdego miesiąca


każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
233/2017
ul. A. Nobla 27dz. ew. nr 76, obręb 3-01-09, KW WA6M/00228384/8 864 m2 niezabudowana funkcja mieszkaniowa teren podwórka - 856,87 m2, grunt pod altanę - 7,13 m2dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,01 zł/m2 + 23 % VAT - grunt podwórka 0,10 zł/m2 + 23 % VAT - altana śmietnikowado dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych232/2017
ul. Siennicka 26dz. ew. nr 59 obręb 3-04-06 KW WA6M/00227852/3 1,98 m2 zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej warstwa ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony - trzy lata1,20 zł + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych231/2017
ul. Siennicka 24dz. ew. nr 65 obręb 3-04-06 KW WA6M/00214167/0 3,56 m2zabudowanatereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej warstwa ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony - trzy lata1,20 zł + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych230/2017
ul. Zamieniecka 87dz. ew. nr 13, obręb 3-05-08, KW WA6M/00316993/4 3,60 m2niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odc. od ulicy Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego cz. 1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług grunt zajęty pod warstwę ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata1,21 zł/m2 + 23 % VATdo 10 dnia każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych229/2017
ul. Zamieniecka 87dz. ew. nr 13, obręb 3-05-08, KW WA6M/00316993/4 22,00 m2zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odc. od ulicy Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego cz. 1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług altana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo 10 dnia każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług228/2017
ul. Grenadierów 44 Adz. ew. nr 21/2, obręb 3-05-01, KW WA6M/00285667/3 188,50 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Podwórko dla WM Grenadierów 44Adzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,01 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych227/2017
ul. Grochowska 178/184 (przed lokalem użytkowym U-5)dz. ew. nr 111/3, obręb 3-04-07, KW WA6M/00316480/5; dz. ew. nr 111/4, obręb 3-04-07, KW WA6M/00316481/2 56 m2 niezabudowana aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – część I, B8.9U-HB – tereny usług handlu i biur podest ogródka gastronomicznegodzierżawa na czas oznaczony5,58 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych226/2017
ul. Targowa 3dz. ew. nr 6, obręb 3-01-01,
KW WA6M/00335789/0
300 m2niezabudowanae1.1U(MW) - tereny usług z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnejzaplecze budowy oraz ustawienie dźwigówdzierżawa na czas oznaczony7,00 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych221/2017
ul. Walecznych 66dz. ew. nr 38, obręb 3-01-10 KW WA6M/00213546/4 4,5 m2teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową, przyległy (podwórko) do budynku mieszkalnego przy ul. Walecznych 68 funkcja mieszkaniowagrunt pod altana śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo 10 dnia każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych220/2017
ul. Międzynarodowa 41dz. ew. nr 89, obr. 3-01-10 KW WA6M/00395059/229,50 m2 teren zabudowany wspólną altaną śmietnikową o powierzchni 118,00 m2, teren przeznaczony do dzierżawy wynosi 1/4 łącznej powierzchni funkcja mieszkaniowa grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych219/2017
ul. Nasielska 17dz. ew. nr 24, obręb 3-04-04, KW WA6M/00213021/8 9,93 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; obowiązuje studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej teren niezbędny do obsługi altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 +23% VATdo 10 dnia każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych218/2017
ul. Grochowska 235dz. ew. nr 59, obręb 3-05-01, KW WA6M/00444605/4 2,70 m2zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I – tereny mieszkaniowo-usługowe warstwa ocieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata1,20 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych216/2017
ul. Lubieniecka 13dz. ew. nr 109, obręb 3-04-12 KW WA6M/00350424/5 484,00 m2 zabudowana na powierzchni 8,32 m2 - altana śmietnikowa funkcja mieszkaniowa 475,68 m2 - podwórko przyległe do budynku mieszkalnego, 8,32 m2 - grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + 23% VAT zajętego gruntu podwórka; 0,10 zł/m2 + 23% VAT zajętego gruntu pod altanę śmietnikowądo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych214/2017
Plac Szembeka 8

dz. ew. nr 99, obręb 3-04-13, KW WA6M/00350425/2


20 m2


zabudowana


funkcja mieszkaniowa


altana śmietnikowa


dzierżawa na czas oznaczony


0,10 zł/m2 + 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca


każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
213/2017
ul. Osowska 18

dz. ew. nr 132, obręb 3-04-10, KW WA6M/00185499/3


21,65 m2


zabudowana


funkcja mieszkaniowa


altana śmietnikowa


dzierżawa na czas oznaczony na trzy lata


0,10 zł/m2 + 23% VAT


do dnia 10 każdego miesiąca


każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
212/2017