ul. Francuska 16

Oznaczenie nieruchomości: 
dz. ew. nr 26, obręb 3-01-09 (KW WA6M/192616)
Powierzchnia do przekazania: 
120,00 m2
Opis nieruchomości: 
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: 
115,00 m2 podwórko przyległe do budynku mieszkalnego 5,00 m² grunt pod pojemniki na śmieci
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT 0,10 zł/m² zajętego gruntu pod pojemniki na śmieci + VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych