ul. Francuska 38

Oznaczenie nieruchomości: 
dz. ew. nr 120, obręb 3-01-04, KW WA6M/00232100/5
Powierzchnia do przekazania: 
470,25 m2
Opis nieruchomości: 
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: 
teren niezbędny do korzystania z nieruchomości wspólnej
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
0,01 zł/m2 + 23 %VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych