ul. Grochowska 287

Oznaczenie nieruchomości: 
dz. ew. nr 34/3 obręb 3-05-31 (KW WA6M/003445483/9
Powierzchnia do przekazania: 
9 m2
Opis nieruchomości: 
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
przedmiotowy teren jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – rejon ul. Grochowskiej
Sposób zagospodarowania: 
altana śmietnikowa z terenem niezbędnym do jej obsługi
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony - do trzech lat
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
0,10 zł/m2 miesięcznie +23% VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych