ul. Grochowska 322

Oznaczenie nieruchomości: 
dz. ew. nr 71, obręb 3-02-06, KW WA6M/00205588/1
Powierzchnia do przekazania: 
17,50 m2
Opis nieruchomości: 
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej (kwartał oznaczony na rysunku planu symbolem MU4)
Sposób zagospodarowania: 
Teren pod garaż
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
3,34 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych