ul. Rębkowska 9

Oznaczenie nieruchomości: 
dz. ew. nr 6/9, obręb 3-04-06, KW WA6M/00504731/5
Powierzchnia do przekazania: 
172,40 m2
Opis nieruchomości: 
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – część I (A6.2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej)
Sposób zagospodarowania: 
teren zielony – trawnik przy budynku
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
0,30 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych