INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża elektryczna)

Etat: 
1 etat

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót remontowych i konserwacyjnych,
 • kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków i instalacji,
 • odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru,
 • udział w sporządzaniu planów rzeczowych i finansowych dotyczących remontów bieżących,
 • opisywanie dokumentów pod względem merytorycznym.

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym,
 • praca w terenie.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie i minimum 6-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
 • przynależność do OIIB (potwierdzenie),
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • znajomość obsługi programu kosztorysowego NORMA oraz pakietu Office (Word i Excel).

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie przy wykonywaniu zadań związanych z nadzorem budowlanym –  minimum 2 lata,
 • uprawnienia do projektowania,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawy prawo zamówień publicznych,
 • terminowość i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymaganych kwalifikacji i uprawnień,
 • odręcznie podpisane oświadczenie:

- o posiadanym obywatelstwie,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
  z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów.

 

OPIS SPOSOBU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI:

 • rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie wiedzy w zakresie przepisów prawa dotyczących działania jednostki oraz wiedzy merytorycznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty

lub składanie w zamkniętej kopercie w pok. nr 1

 z dopiskiem: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (EZGN)na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

04-022 Warszawa, ul. Walewska 4

do dnia 20 października 2016 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 20 października 2016 roku.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.