INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża ogólnobudowlana)

Etat: 
2 etaty

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i zryczałtowanym,

 • sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,

 • ustalanie zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

 • sporządzanie przedmiarów robót z podaniem pozycji KNR,

 • wprowadzanie wykonawców na roboty oraz odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru,

 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków,

 • terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma lokatorów,

 • podejmowanie działań w przypadkach występujących zagrożeń.

   

  INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym,

 • praca w terenie.

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • wykształcenie średnie i minimum 6-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 • przynależność do OIIB (potwierdzenie),

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • znajomość przepisów prawa budowlanego,

 • znajomość obsługi programu kosztorysowego NORMA oraz pakietu Office (Word i Excel).

   

  WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie przy wykonywaniu zadań związanych z nadzorem budowlanym –  minimum 2 lata,

 • uprawnienia do projektowania,

 • uprawnienia w specjalności drogowej,

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawy prawo zamówień publicznych,

 • terminowość i dobra organizacja pracy,

 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymaganych kwalifikacji i uprawnień,

 • odręcznie podpisane oświadczenie:

  - o posiadanym obywatelstwie,

  - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
  z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów.

   

  OPIS SPOSOBU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI:

 • rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie wiedzy w zakresie przepisów prawa dotyczących działania jednostki oraz wiedzy merytorycznej.

   

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty

lub składanie w zamkniętej kopercie w pok. nr 1

 z dopiskiem: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BZGN) na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

04-022 Warszawa, ul. Walewska 4

do dnia 23 września 2016 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 23 września 2016 roku.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.