SPECJALISTA (w Zespole Informatyki)

Etat: 
2 etaty

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • zaawansowana, praktyczna znajomość serwerowych systemów operacyjnych Microsoft Windows 2008, 2012,
 • dobra znajomość domeny Active Directory oraz zagadnień sieciowych (protokół TCP/IP, routing, QoS, VPN, firewall).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • zaawansowana, praktyczna znajomość serwerowych systemów operacyjnych Linux-dystrybucje RedHat i SUSE oraz systemów IIS, Apache, IBM Domino, IBM Connections, IBM Sametime, Nagios, Cacti, Commvault oraz Hyper DP,
 • znajomość PowerShell lub innych języków skryptowych,
 • umiejętność wykorzystania do automatyzacji zadań administracyjnych,
 • znajomość platformy wirtualizacyjnej FusionSphere oraz sprzętu serwerowego platformy x86 i macierzy dyskowych SAN,
 • znajomość HTML i CSS,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o danych osobowych oraz działania jednostek samorządowych,
 • terminowość i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem systemami informatycznymi,
 • bieżące utrzymanie domeny Active Directory oraz usług z nią powiązanych,
 • zarządzanie środowiskiem backupu HyperDP oraz Commvault,
 • wykonywanie testów wydajnościowych oraz testów bezpieczeństwa środowiska, w tym okresowych testów zasilania awaryjnego i systemu backupu w celu identyfikacji zagrożeń,
 • obsługa programu Lotus Notes i związana z tym praca w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym,
 • praca w terenie.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy, bądź zaświadczeń pracodawcy dokumentujących wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymaganych kwalifikacji i uprawnień,
 • odręcznie podpisane oświadczenie:

    - o posiadanym obywatelstwie,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów.

OPIS SPOSOBU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI:

Rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie wiedzy w zakresie przepisów prawa dotyczących działania jednostki oraz wiedzy merytorycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty

lub składanie w zamkniętej kopercie w pok. nr 1

 z dopiskiem: SPECJALISTA TI na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

04-022 Warszawa, ul. Walewska 4

do dnia 27 grudnia 2016 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 27 grudnia 2016 roku.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.