SPECJALISTA (w Zespole Zamówień Publicznych)

Etat: 
3/4 etatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz działania jednostek samorządu terytorialnego,
 • terminowość i dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność i systematyczność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • współpraca z jednostkami ZGN i podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji merytorycznej spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 • nadzór w zakresie prawidłowej klasyfikacji oraz rozliczeń wykonania udzielonych zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji,
 • przekazywanie do publikacji / publikowanie ogłoszeń i informacji o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • przygotowywanie i obsługiwanie aukcji i licytacji elektronicznych.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymaganych kwalifikacji i uprawnień,
 • odręcznie podpisane oświadczenie:

     - o posiadanym obywatelstwie,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów.

OPIS SPOSOBU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI:

rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie wiedzy w zakresie przepisów prawa dotyczących działania jednostki oraz wiedzy merytorycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty

lub składanie w zamkniętej koperciew pok. nr 1

 z dopiskiem: SPECJALISTA NZ na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

04-022 Warszawa, ul. Walewska 4

do dnia 17 października 2016 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 17 października 2016 roku.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.