UWAGA: Wszystkie pytania i pisma w postepowaniu należy kierować na adres:
 
Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21. 
 
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl. 
 
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 

ZP/M-18/17. Wykonanie przeprowadzki (na czas remontu) z budynku przy ul. Wąwolnickiej 3 do budynku przy ul. Mycielskiego 20, oraz (po zakończeniu remontu) z budynku przy ul. Mycielskiego 20 do budynku przy ul. Wąwolnickiej 3.

Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kwota zamówienia:
Zamówienia do 30 000 €

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY, UL. WALEWSKA 4, 04-022 WARSZAWA
http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

ZAPRASZA
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia oferty na:
ZP/M-18/17. Wykonanie przeprowadzki (na czas remontu) z budynku przy ul. Wąwolnickiej 3 do budynku przy ul. Mycielskiego 20, oraz (po zakończeniu remontu) z budynku przy ul. Mycielskiego 20 do budynku przy ul. Wąwolnickiej 3.

1. Materiały i dokumenty niezbędne do złożenia oferty można pobrać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii (pokój nr 1). Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  • nazwę i adres Wykonawcy
  • nazwę przedmiotu zamówienia
3. Termin wykonania zamówienia: Termin obowiązywania umowy do 30.11.2017 r
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
  • wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do oferty wzoru
  • jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty oraz/lub wskazywać uprawnienie do udziału w licytacji. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i przekazane Zamawiającemu przed licytacją.
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  • UWAGA!!!!!

    Informujemy, że  bezpośrednio po otwarciu ofert, odbędzie się licytacja ze wszystkimi Wykonawcami i wybór oferty.

    W związku z tym prosimy o obceność wszystkich Wykonawców !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2017 do godz. 10:00
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2017 o godz. 10:20
7. Cena oferowana przez wykonawcę może podlegać licytacji.