UWAGA: Wszystkie pytania i pisma w postepowaniu należy kierować na adres:
 
Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21. 
 
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl. 
 
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 

ZP/M-27/16. Wykonanie rozbiórki, w tym uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, budynku przy ul. Kickiego 26c na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Kwota zamówienia:
Zamówienia do 30 000 €

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY, UL. WALEWSKA 4, 04-022 WARSZAWA
http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

ZAPRASZA
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia oferty na:
ZP/M-27/16. Wykonanie rozbiórki, w tym uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, budynku przy ul. Kickiego 26c na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.

1. Materiały i dokumenty niezbędne do złożenia oferty można pobrać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii (pokój nr 1). Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  • nazwę i adres Wykonawcy
  • nazwę przedmiotu zamówienia
3. Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2017 r.
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
  • wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do oferty wzoru
  • jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty oraz/lub wskazywać uprawnienie do udziału w licytacji. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i przekazane Zamawiającemu przed licytacją.
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  • Informujemy, że bezpośrednio po otwarciu ofert, nastąpi licytacja ze wszystkimi wykonawcami i wybór oferty. W związku z tym prosimy o obecność wszystkich Wykonawców na otwarciu ofert.

     

    UWAGA: wszystkie pytania i pisma w postępowaniu nalezy kierować na dres: Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21,  e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl      Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piatek godz. 8:00 - 16:00.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.10.2016 do godz. 10:30
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2016 o godz. 11:00
7. Cena oferowana przez wykonawcę może podlegać licytacji.


WYBÓR OFERENTA
Nazwa wykonawcy: 
APG INVEST Sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lokal 31, 00-020 Warszawa
Wartość oferty brutto: 
39.000,00