UWAGA: Wszystkie pytania i pisma w postepowaniu należy kierować na adres:
 
Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21. 
 
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl. 
 
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 

ZP/M-33/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.

Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kwota zamówienia:
Zamówienia do 30 000 €

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY, UL. WALEWSKA 4, 04-022 WARSZAWA
http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

ZAPRASZA
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia oferty na:
ZP/M-33/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.

1. Materiały i dokumenty niezbędne do złożenia oferty można pobrać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii (pokój nr 1). Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
 • nazwę i adres Wykonawcy
 • nazwę przedmiotu zamówienia
3. Termin wykonania zamówienia: od 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r.
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do oferty wzoru
 • jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty oraz/lub wskazywać uprawnienie do udziału w licytacji. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i przekazane Zamawiającemu przed licytacją.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 •  

  UWAGA:

   

  INFORMUJEMY,  że bezpośrednio po otwarciu ofert nastąpi licytacja ze wszystkimi Wykonawcami i wybór oferty.   W zwiazku z tym prosimy o obecnosć wszystkich Wykonawców na otwarciu ofert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2016 do godz. 10:00
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2016 o godz. 10:30
7. Cena oferowana przez wykonawcę może podlegać licytacji.