UWAGA: Wszystkie pytania i pisma w postepowaniu należy kierować na adres:
 
Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21. 
 
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl. 
 
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 

ZP/US/2/16 ochronę budynków, mienia, terenów oraz przyległych do nich parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. War-szawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 roku

Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kwota zamówienia:
Zamówienia do 30 000 €

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY, UL. WALEWSKA 4, 04-022 WARSZAWA
http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

ZAPRASZA
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia oferty na:
ZP/US/2/16 ochronę budynków, mienia, terenów oraz przyległych do nich parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. War-szawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 roku

1. Materiały i dokumenty niezbędne do złożenia oferty można pobrać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii (pokój nr 1). Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  • nazwę i adres Wykonawcy
  • nazwę przedmiotu zamówienia
3. Termin wykonania zamówienia: od 01.12.2016 r. do dnia 31.07.2017 r.
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
  • wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do oferty wzoru
  • jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty oraz/lub wskazywać uprawnienie do udziału w licytacji. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i przekazane Zamawiającemu przed licytacją.
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  •  

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstwie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne których wartość zamówienia prekracza wartość 30.000 EURO i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 750.000 EURO na podstawie art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

    Informujemy, że w dniu 21.11.2016 r o godz. 12:00 odbedzie się ustna licytacja ze wszystkimi Wykonawcami, których oferty spełniają warunki okreslone w pkt 13 Ogłoszenia oraz złożyli dokumenty wykazane pkt 14 Ogłoszenia. Licytacja podlegać będzie cena brutto za 1 miesiąc kalendarzowy ochrony. Postąpienia w licytaji bedą mogli skladać wszyscy Wykonawcy, których oferty zostaly dopuszczone do III etapu. Zamawiający prosi o obecność wszystkich Wykonawców na ustnej licytacji!!!!! Jeżeli osoba (osoby) biorące udział w licytacji, działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i przekazane przed licytacją.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2016 do godz. 11:00
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016 o godz. 12:00
7. Cena oferowana przez wykonawcę może podlegać licytacji.