UWAGA: Wszystkie pytania i pisma w postepowaniu należy kierować na adres:
 
Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21. 
 
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl. 
 
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 

ZP/US/6/17 ochronę budynków, mienia, terenów przyległych do nich oraz parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.

Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kwota zamówienia:
Zamówienia do 30 000 €

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY, UL. WALEWSKA 4, 04-022 WARSZAWA
http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

ZAPRASZA
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia oferty na:
ZP/US/6/17 ochronę budynków, mienia, terenów przyległych do nich oraz parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.

1. Materiały i dokumenty niezbędne do złożenia oferty można pobrać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii (pokój nr 1). Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
 • nazwę i adres Wykonawcy
 • nazwę przedmiotu zamówienia
3. Termin wykonania zamówienia: od 01.08.2017 r.do 30.11.2018 r.
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do oferty wzoru
 • jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty oraz/lub wskazywać uprawnienie do udziału w licytacji. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i przekazane Zamawiającemu przed licytacją.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne których wartość zamówienia przekracza wartość 30.000,00 EURO i nie przekracza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 750.000 EURO na podstawie art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

  Informujemy, że w dniu 11.07.2017 r. o godz. 11:00 odbędzie się ustna licytacja ze wszystkimi Wykonawcami, których oferty spełniają warunki określone w pkt 13 Ogłoszenia oraz złożyli dokumenty wykazane w pkt 14 Ogłoszenia. Licytacji podlegać będzie cena brutto za 1 miesiąc kalendarzowy ochrony. Postąpienia w licytacji będą mogli składać wszyscy Wykonawcy, których oferty zostały dopuszczone do III etapu. Zamawiający prosi o obecność wszystkich Wykonawców na ustnej  licytacji!!!!!

 •  

   

   

   

   

   

   

   

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2017 do godz. 10:00
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2017 o godz. 10:45
7. Cena oferowana przez wykonawcę może podlegać licytacji.