Wspólnota Mieszkaniowa Siennicka 36

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ROBÓT
pn. ,,DOPOSAŻENIE W INSTALACJĘ CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY ORAZ WYMIANA POZIOMÓW C.O. W ŁAZIENKACH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SIENNICKA 36 w WARSZAWIE”
 
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Siennicka 36 w Warszawie, działając w imieniu członków w/w Wspólnoty, zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie doposażenia lokali w instalację centralnej ciepłej wody (z likwidacją piecyków gazowych) oraz wymiany pionów centralnego ogrzewania w łazienkach w budynku przy ul. Siennickiej 36.
 
Przewidywany termin wykonania robót: do czerwca 2016r. Ostateczny termin wykonania do uzgodnienia w trybie roboczym z wybranym wykonawcą.
 
Opis ogólny budynku:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący położony przy ul. Siennickiej 36 w Warszawie. Budynek w pełni podpiwniczony, czterokondygnacyjny. Komunikacja odbywa się dziesięcioma klatkami schodowymi. Budynek posiada trzy węzły C.O., które zostaną doposażone w moduły C.C.W. W korytarzach piwnicznych, w których znajdują się komórki lokatorskie i pomieszczenia gospodarcze, koncentrują się ponadto:
 • sieć zimnej wody (poziomy)
 • sieć kanalizacyjna
 • sieć gazowa (poziomy) 
 • sieć TVC (sieć kablowa TV)
 • sieć teletechniczna (TP S.A)
 • sieć elektryczna WLZ
Przed złożeniem oferty, zainteresowanych prosimy o kontakt w celu przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego oraz ewentualnego przeprowadzenia wizji lokalnej.
 
Dane adresowe i nazwa podmiotu do kontaktu:
Administracja ADOM Barbara Ciesielska
ul. Kickiego 12 lok. 51 04-373 Warszawa
Tel.(22) 813 44 55 kom. 602 634 419
e-mail: s.kozuchowska@adom-waw.pl
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Administracji ,,ADOM’’ zgodnie z przedmiarem robót ujętych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 z ewentualnym uwzględnieniem prac dodatkowych przewidzianych w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej.
 
Oferty powinny ponadto zawierać:
 • czas wykonania prac remontowych
 • dane kierownika budowy z aktualnymi zaświadczeniami
 • polisę ubezpieczeniową firmy
 • aktualny  (nie starszy niż 3 –miesięczny) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji,
 • oświadczenia wykonawcy że: jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, posiada uprawnienia do świadczenia usług, znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zapoznał się ze szczegółowym zakresem robót podczas wizji lokalnej, oferta obejmuje wszystkie czynności i prace niezbędne do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NUP lub REGON
 • mile widziane referencje