ZP/PN/Rb/3/16. 1)Opracowanie audyt.energetycz.,wykon. dokument.,doposaż.w inst. c.o.,c.w.u.,wymiana wewn.inst.wod-kan,adapt. komórek,montaż węzła Kobielska 24. 2) Opracow. audytu,dokument.,doposaż. w c.o., c.w.u,adapt. komórek, montaż węzła Makowska 99.

Numer postępowania: 
ZP/PN/RB/3/16
OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym:

ZP/PN/Rb/3/16. 1)Opracowanie audyt.energetycz.,wykon. dokument.,doposaż.w inst. c.o.,c.w.u.,wymiana wewn.inst.wod-kan,adapt. komórek,montaż węzła Kobielska 24. 2) Opracow. audytu,dokument.,doposaż. w c.o., c.w.u,adapt. komórek, montaż węzła Makowska 99.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój 21) lub pobrać ze strony internetowej:

http://www.zgnpragapld.waw.pl/przetarg

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pokój nr 1).

Termin składania ofert upływa : 
09.03.2016 - 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 
09.03.2016 - 11:00
Osoby uprawnione do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Mariola Matusik
Informacje w zakresie formalno-prawnym SIWZ: 
Mariola Matusik
Faks: 
(0 22) 300-35-30
E-mail: 
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl