ZP/PN/U/22/16 wykonanie audytu energetycznego i na jego podstawie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz te

Numer postępowania: 
NR SPRAWY ZP/PN/U/22/16
OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym:

ZP/PN/U/22/16 wykonanie audytu energetycznego i na jego podstawie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz te

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój 21) lub pobrać ze strony internetowej:

http://www.zgnpragapld.waw.pl/przetarg

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pokój nr 1).

Termin składania ofert upływa : 
30.05.2016 - 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 
30.05.2016 - 12:00
Osoby uprawnione do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Lidia Marzycka
Informacje w zakresie formalno-prawnym SIWZ: 
Lidia Marzycka
Faks: 
(0 22) 300-35-30
E-mail: 
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl