Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Kutnowska 18
Pow. do przekazania: 124 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej, przeznaczenie: tereny mieszkaniowe
Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,71 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 62/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki