Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Siennicka 21
Pow. do przekazania: 43 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Sposób zagospodarowania: grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarzadzaniem nieruchomością wspólną
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 25/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki